Εταιρική βιωσιμότητα

 

Η αποστολή μας

Δημιουργία νέας αξίας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Όλες οι δραστηριότητές μας διέπονται από το καταστατικό εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το έγγραφο, δηλώνουμε ρητά τη δέσμευσή μας όχι μόνο να επιτύχουμε ανάπτυξη, αλλά παράλληλα να εκπληρώσουμε υπεύθυνα το καθήκον μας σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. 


Η εταιρική φιλοσοφία της Konica Minolta βασίζεται σε αυτό το καταστατικό και όλες μας οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα υπάγονται στο πλαίσιο της αποστολής μας: τη «Δημιουργία νέων αξιών». Χάρη στις δημιουργικές ιδέες μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ουσιαστική νέα αξία που βοηθά τους πελάτες μας, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της, η Konica Minolta θέτει ως στόχο την ανάδειξή της σε εταιρεία ζωτική για την κοινωνία, η οποία εξακολουθεί να παράγει νέα αξία που φέρνει καινοτομία στον κόσμο γύρω μας. Κατά συνέπεια, η διαρκής αποστολή μας είναι «η δημιουργία νέας αξίας για έναν βιώσιμο κόσμο», μια αποστολή που εκφράζει τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς μας στόχους.
 

Στόχοι βιωσιμότητας

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να συνεισφέρουμε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, επειδή το περιβάλλον είναι ένα καίριο ζήτημα για τους μετόχους μας, δημιουργήσαμε το 2009 το σχέδιο Eco Vision 2050, ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Το σχέδιο αυτό βασίζεται στη φιλοσοφία μας και αποτελείται από τρεις βασικούς στόχους:

 


Συνολική μείωση 80% στις εκπομπές CO2 σε όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μέχρι το 2050, με βάση σύγκρισης τα οικονομικά επίπεδα του 2005
Προώθηση της ανακύκλωσης και αποδοτική χρήση των περιορισμένων πόρων του πλανήτη.

Συνεισφορά στην αποκατάσταση και την προστασία της βιοποικιλότητας.  

 


Πολιτική

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των μετόχων μας και την ανάλυση σημαντικότητας, το περιβάλλον είναι ένα ζήτημα καίριας σημασίας για τις δραστηριότητες της Konica Minolta. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε θεσπίσει ορισμένες βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική μας. Η Πολιτική διέπεται από τις αρχές του καταστατικού εταιρικής διακυβέρνησης και της εταιρικής φιλοσοφίας μας, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής μας. Αυτοί οι τρεις πυλώνες καθορίζουν και καθοδηγούν όλες τις δραστηριότητές μας στον τομέα της βιωσιμότητας, ενώ η Πολιτική περιέχει τους πιο χειροπιαστούς στόχους μας.

 

Συμμόρφωση

Σύμφωνα με τη νοοτροπία της Konica Minolta, «συμμόρφωση» δεν σημαίνει μόνο υπακοή στην εθνική και διεθνή νομοθεσία, αλλά περιλαμβάνει και την εφαρμογή της εταιρικής ηθικής δεοντολογίας και του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας. Το καταστατικό εταιρικής διακυβέρνησης της Konica Minolta δημιουργήθηκε με αυτήν την προϋπόθεση. Καθορίζει τις αρχές που οριοθετούν τη συμμόρφωση για ολόκληρο τον Όμιλο και είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διακυβέρνηση του Ομίλου. 

Η Διακυβέρνηση του Ομίλου εκφράζει τη δέσμευση της Konica Minolta στην άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς κοινωνικής υπευθυνότητας, όπως είναι το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει συνυπογράψει και η ίδια η εταιρεία (Konica Minolta, Inc.), και η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 

Αρχές, καταστατικά και κανονισμοί σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη που υποστηρίζει ή εφαρμόζει η Konica Minolta:

 • Παγκόσμιο Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών
 • Στόχοι βιώσιμοι ανάπτυξης
 • Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Ομοσπονδία Ιαπωνικών Επιχειρήσεων - Καταστατικό εταιρικής διακυβέρνησης
 • Κώδικας Δεοντολογίας EICC


Οργανισμοί σχετικοί με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στους οποίους συμμετέχει η Konica Minolta:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Κλαδική ομάδα εργασίας για την υπεύθυνη εξόρυξη μεταλλευμάτων της Ιαπωνικής ένωσης βιομηχανιών τεχνολογίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής (JEITA)

Επιπλέον, φροντίζουμε για την πλήρη συμμόρφωσή μας με τους ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τον επιχειρηματικό μας κλάδο. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένοι από αυτούς. 
 

Νόμος για τη Σύγχρονη Δουλεία:

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Σύγχρονης Δουλείας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2015 και του Νόμου περί Διαφάνειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα της Καλιφόρνιας του 2010, η Konica Minolta δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα δουλείας ή σωματεμπορίας στις εφοδιαστικές της αλυσίδες ή στα ευρύτερα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση διαφάνειας.
 

Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμός Χημικών Ουσιών (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - REACH):

Ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ που απαιτεί την καταγραφή και τη διαχείριση όλων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τις συνθήκες χρήσης, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη αξιολόγηση των χημικών ουσιών. Η Konica Minolta συμμορφώνεται με αυτόν τον κανονισμό.
 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE):

Οδηγία της ΕΕ. Στην Ευρώπη, η εταιρεία έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή της Οδηγίας περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΕΕ για την κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων που προέρχονται από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν την οδηγία. 
 

Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία:

Μια δέσμη μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης της Ευρώπης σε ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας, την προώθηση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, τη διαφύλαξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του στόχου κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη. 
 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Συμφωνία για Συσκευές Εκτύπωσης (EVAP): 

Εθελοντική συμφωνία που υπογράφηκε το 2011, η οποία ορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Στα πλαίσια της συμφωνίας, τουλάχιστον το 90% των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης. Επίσης, η συμφωνία στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του εξοπλισμού απεικόνισης – τόσο όσον αφορά την ίδια τη σχεδίαση του εξοπλισμού, όσο και την ενημέρωση των πελατών ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις κατά την αγορά και τη χρήση του εξοπλισμού. Η Konica Minolta έχει συνυπογράψει αυτήν τη συμφωνία.
 

Περιορισμός Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS):

Οδηγία της ΕΕ που περιορίζει (με ορισμένες εξαιρέσεις) τη χρήση έξι επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή διαφόρων μορφών ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Η Konica Minolta συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS.
 

Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού:

Οδηγία της ΕΕ που παρέχει κοινούς και συνεπείς κανόνες που ισχύουν για όλη την ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων. Η Konica Minolta συμμορφώνεται με τις οδηγίες οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
 

Οδηγία για Ηλεκτρικές Στήλες:

Οδηγία της ΕΕ που ρυθμίζει τις διαδικασίες κατασκευής και απόρριψης των μπαταριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των μπαταριών και των συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η Konica Minolta συμμορφώνεται με αυτήν την οδηγία.
 


 

Εταιρική υπευθυνότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και στην εφοδιαστική αλυσίδα


Η Konica Minolta καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των προϊόντων της σε όλη τη διάρκεια ζωής τους
Η Konica Minolta καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των προϊόντων της σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, από το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης μέχρι την προμήθεια υλικών και την παραγωγή, τη διανομή, τη διάθεση στην αγορά και την παροχή υποστήριξης, τη συλλογή και την ανακύκλωσή τους. Όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων παρακολουθούνται με μεγάλη προσοχή, με διεξοδική ανάλυση πολλών διαφορετικών χαρακτηριστικών, όπως είναι οι γενικές απαιτήσεις και απόδοσή τους, η αποδοτικότητά τους στη χρήση ενέργειας και πόρων και η δυνατότητα ανακύκλωσης και μείωσης αποβλήτων. Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Konica Minolta είναι αφοσιωμένη στη βιωσιμότητα σε όλα τα επιμέρους τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας
Η εταιρεία μας δεν δεσμεύεται μόνο για την τήρηση όλων των υποχρεώσεών της όσον αφορά τον άμεσο αντίκτυπο των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στο περιβάλλον. Είμαστε επίσης ταγμένοι στην έννοια της βιωσιμότητας σε κάθε μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο πλαίσιο των αξιόπιστων συναλλαγών με τους προμηθευτές μας. Η Konica Minolta απαιτεί από τους συνεργάτες της να λειτουργούν σύμφωνα με τις βέλτιστες ηθικές και λειτουργικές πρακτικές όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης (ανθρώπινα δικαιώματα), την εταιρική δεοντολογία και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ο Όμιλος λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ορυκτών που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές, συμβάλλοντας στις προσπάθειες καταπολέμησης της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές από τις οποίες εξορύσσονται τα μεταλλεύματα που χρησιμοποιεί στην κατασκευή των προϊόντων της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση:

Πιστοποιήσεις, αξιολογήσεις και δείκτες ποιότητας

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Konica Minolta Europe είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. Με αυτήν την πιστοποίηση αποδεικνύουμε έμπρακτα τους φιλόδοξους στόχους μας για τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου στο περιβάλλον. 

Η Konica Minolta, Inc. έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την αφοσίωσή της στη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο της αξιολόγησής της από ανεξάρτητους φορείς. 

Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στους εξής διακεκριμένους επενδυτικούς δείκτες:


 
Ιούλιος 2018: Συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη FTSE4Good ανελλιπώς από το 2003 και στον δείκτη FTSE Blossom Japan από τη σύστασή του το 2017


Ιούλιος 2018: Συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες MSCI ESG Leaders ανελλιπώς από το 2010


Ιανουάριος 2018: Συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη Morningstar Socially Responsible Investment


Σεπτέμβριος 2017: Συμπεριλαμβάνεται στον Παγκόσμιο Δείκτη Βιωσιμότητας του Dow Jones

Η εταιρεία έχει αξιολογηθεί από τους εξής διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:​


 
Ιούλιος 2018: Αξιολόγηση Prime Status από τον οργανισμό ISS-oekom με έδρα τη Γερμανία (πρώην oekom research AG)Μάρτιος 2018: Επιλογή για να συμπεριληφθεί στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια Ethibel Pioneer και Ethibel ExcellenceΦεβρουάριος 2018: Αξιολόγηση Gold Class 2018 στον τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας από τη RobecoSAM

 Οκτώβριος 2017: Συμπεριλαμβάνεται στις εταιρείες Climate A List, την υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης της CDPΤιμητικό μετάλλιο στις αξιολογήσεις βιωσιμότητας EcoVadis 2017

Σήματα πιστοποίησης

Η Konica Minolta θέτει νέα πρότυπα διεθνώς όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση της εταιρείας σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τα απαιτούμενα επίπεδα, όπως αποδεικνύουν τα σήματα πιστοποίησης που έχει εξασφαλίσει.
Αυτά τα σήματα περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

 • Blue Angel: Ένας αξιόπιστος οδηγός για αγορές που προστατεύουν το περιβάλλον. Τα συστήματα της Konica Minolta ήταν οι πρώτες συσκευές αντιγραφής παγκοσμίως με τεχνολογία λέιζερ, οι οποίες έλαβαν αυτήν την πιστοποίηση το 1992. Όλες σχεδόν οι συσκευές γραφείου που πωλούνται στη Γερμανία έχουν πλέον αυτό το σήμα. Όλες οι συσκευές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πωλούνται εκτός Γερμανίας, πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις της γερμανικής πιστοποίησης.


 
 • ENERGY STAR: Διεθνές πρότυπο για καταναλωτικά προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι η τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα συστήματα γραφείου και όλα σχεδόν τα συστήματα εκτύπωσης παραγωγής της Konica Minolta φέρουν αυτήν την πιστοποίηση.
 
 
 • Επαφή με τρόφιμα: Ο γραφίτης μας είναι 100% ακίνδυνος αν έρθει σε επαφή με τρόφιμα. Χάρη στις οικολογικές ιδιότητες του γραφίτη Simitri, η TÜV Rhineland έχει πιστοποιήσει ότι είναι 100% ακίνδυνος αν έρθει σε επαφή με τρόφιμα. Αυτή η πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων δημιουργεί ευκαιρίες για τη χρήση του προϊόντος σε νέους τομείς, όπως είναι η συσκευασία τροφίμων και η εκτύπωση ετικετών για τρόφιμα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες εταιρικής βιωσιμότητας της Konica Minolta, ανατρέξτε στην έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας...

...και απευθυνθείτε στην oμάδα Βιωσιμότητάς μας!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL

Φόρμα Επικοινωνίας