Παγκόσμια προστασία προσωπικών δεδομένων

Ενόψει των σημαντικών αλλαγών στον κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ, ο Όμιλος Konica Minolta ανακοίνωσε την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να διασφαλίσει ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα.

Η πρωτοποριακή πολιτική ανακοινώθηκε πριν την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), ο οποίος θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2018. Ο GDPR, ο οποίος περιγράφεται ως η πιο σημαντική αλλαγή στον κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια, θα επιφέρει εκτεταμένες αλλαγές για τις επιχειρήσεις –με έδρα εντός και εκτός ΕΕ και που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ– ενισχύοντας σημαντικά τα δικαιώματα και την προστασία των ατόμων.

Κατεβάστε την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 

Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ως αναπτυσσόμενη παγκόσμια εταιρεία, ο Όμιλος Konica Minolta, καθώς συμμετέχει σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, αναγνωρίζει ότι η εμπιστοσύνη των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών, των στελεχών και των εργαζομένων είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Ο Όμιλος Konica Minolta αναγνωρίζει επίσης ότι έχει στόχο όχι μόνο την παροχή των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την ικανοποίηση των υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τη συμμόρφωση και την κοινωνική ευθύνη.

Ο Όμιλος Konica Minolta έχει δεσμευτεί να σέβεται το απόρρητο των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών, των στελεχών και των εργαζομένων του, καθώς και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών, των στελεχών και των εργαζομένων του.
 

Πεδίο εφαρμογής και εφαρμοσιμότητα της παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ισχύει για εμάς, την Konica Minolta, Inc. ("Konica Minolta") και όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ("Συγγενείς εταιρείες"), καθώς και για τα στελέχη και τους εργαζόμενούς μας. Σε αυτήν την περίπτωση, "Συνδεδεμένες" σημαίνει ότι η Konica Minolta μπορεί να επιβάλει την υιοθέτηση της παρούσας Πολιτικής απευθείας ή έμμεσα, βάσει ψηφοφορίας με πλειοψηφία, εκπροσώπησης της πλειοψηφίας ή συμφωνίας. Η Konica Minolta και οι Συγγενείς εταιρείες ("Όμιλος Konica Minolta") καθιερώνουν και επιβάλλουν εσωτερικούς κανόνες, όπως κανονισμούς και διαδικασίες, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική ορίζει τις βασικές αρχές των προτύπων προστασίας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων του Ομίλου Konica Minolta και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, περιλαμβάνει τις διεθνώς αποδεκτές αρχές προστασίας δεδομένων, με στόχο όχι την αντικατάσταση, αλλά τη συμπλήρωση της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων και το απόρρητο ("Εθνική νομοθεσία"). Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής πρέπει να τηρείται κατά την απουσία της αντίστοιχης Εθνικής νομοθεσίας ή αν μια Εθνική νομοθεσία παρέχει χαμηλότερες απαιτήσεις από αυτήν την Πολιτική. Αντιθέτως, η Εθνική νομοθεσία έχει πάντα προτεραιότητα σε περίπτωση σύγκρουσης με αυτήν την Πολιτική ή αν η Εθνική νομοθεσία παρέχει πιο αυστηρές απαιτήσεις από αυτήν την Πολιτική.

Αυτή η Πολιτική επεκτείνεται σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σε χώρες όπου τα δεδομένα των νομικών οντοτήτων προστατεύονται στον ίδιο βαθμό με τα προσωπικά δεδομένα, η παρούσα Πολιτική ισχύει εξίσου για τα δεδομένα νομικών οντοτήτων. Τα ανώνυμα δεδομένα, π.χ. για στατιστικές αξιολογήσεις ή μελέτες, δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική.
 

Αρχές του Ομίλου Konica Minolta αναφορικά με την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων

 
 • Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια
  Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, για την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Περιορισμός για συγκεκριμένο σκοπό
  Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που δεν συνάδει με αυτούς τους σκοπούς.
 • Ακρίβεια δεδομένων / Επικαιρότητα δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, θα παραμένουν ενημερωμένα. Ο Όμιλος Konica Minolta θα κάνει κάθε εύλογο βήμα για να διαγράψει ή να διορθώσει τις ανακρίβειες χωρίς καθυστέρηση.
 • Οικονομία δεδομένων / Ελαχιστοποίηση δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι επαρκή, σχετικά και θα περιορίζονται στις απαιτήσεις. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.
 • Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων
  Ο Όμιλος Konica Minolta σέβεται τα δικαιώματα όλων των υποκειμένων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα τους, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας ή της διαγραφής και του δικαιώματος ακρίβειας. Ο Όμιλος Konica Minolta θα παρέχει σαφείς και απερίφραστες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των υποκειμένων.
 • Διαγραφή
  Ο Όμιλος διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή σε περίπτωση ανάκλησης μιας παραχωρημένης συγκατάθεσης και εφόσον δεν ισχύει άλλος νομικός σκοπός για επεξεργασία.
 • Ασφάλεια επεξεργασίας / Ασφάλεια δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφάλεια. Ανάλογα με τον κίνδυνο, θα λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας ή τροποποίησης, καθώς και ενάντια της απώλειας, καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία. Ο Όμιλος Konica Minolta θα διασφαλίζει τη συνεχή ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την αυθεντικότητα. Ο Όμιλος Konica Minolta θα διασφαλίζει την ανθεκτικότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση ενός περιστατικού, ο Όμιλος Konica Minolta θα έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει τη διαθεσιμότητα και να έχει εγκαίρως πρόσβαση στα δεδομένα.
 • Προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού
  Ο Όμιλος Konica Minolta θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, θα ακολουθείται η αρχή της Προστασίας δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού.
 • Λογοδοσία
  Θα υπάρχει λογοδοσία σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας. Ο Όμιλος Konica Minolta είναι υπεύθυνος και έχει τη δυνατότητα για την επίδειξη συμμόρφωσης.
 

Οργάνωση προστασίας δεδομένων του Ομίλου Konica Minolta

Κάθε εταιρεία του Ομίλου Konica Minolta θα διορίζει ένα ειδικευμένο άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και την τήρηση των προαναφερθέντων αρχών.

Δείτε τα δελτία τύπου μας:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή.


Frau Dr. Frederike Rehker
Data Protection Officer Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Τηλέφωνο: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Πρόσθετες λήψεις