οικονομικά στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις


2021

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2021 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:


2020

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:


2019

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:


2018

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:


2017

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:


2016

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2016 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:


2015

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2015 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:


2014

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2014 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:
 


2013

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2013 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:
 


2012

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ:
 


2011

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2011 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα ΔΠΧΑ: