Konica Minolta

Ελλάδα

  • ελληνική γλώσσα

Giving Shape to Ideas

Πολιτικη Απορρητου

Πολιτικη Απορρητου

Δήλωση περί της προστασίας δεδομένων (με ημερομηνία 25-05-2018)

Με τα όσα ακολουθούν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται από εμάς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και επίσης να σας παράσχουμε πληροφόρηση αναφορικά με τα δικαιώματά σας τα οποία προκύπτουν εκ του δικαίου περί προστασίας δεδομένων.

Υπεύθυνος(-η) αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων και εταιρικός υπεύθυνος(-η) αναφορικά με την προστασία δεδομένων

Υπεύθυνος(-η) κατά το άρθρο 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ο/η:

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Τηλέφωνο: 0800-6466582
Email: info@konicaminolta.de

https://www.konicaminolta.com/gr

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα της προστασίας δεδομένων, μπορείτε οποτεδήποτε να επικοινωνήσετε με τον εταιρικό μας Υπεύθυνο(-η) για την προστασία δεδομένων:

Frau Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Τηλέφωνο: +49 (0)511 7404-0
E-Mail: dataprotection@konicaminolta.eu

E-Mail: dataprotection(at)konicaminolta.com.gr

 

Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:

-       Να αιτηθείτε την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις κατηγορίες των υπό επεξεργασία δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους εκάστοτε αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας, καθώς και την αποσκοπούμενη διάρκεια αποθήκευσης (άρ. 15 ΓΚΠΔ)

-       Να απαιτήσετε τη διόρθωση για τυχόν εσφαλμένα ή μη πλήρη στοιχεία, ή αναλόγως περίπτωσης, τη συμπλήρωση αυτών (άρ. 16 ΓΚΠΔ)

-       Να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων κατά το άρ. 17 ΓΚΠΔ – και ιδιαιτέρως, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικώς προβλεπόμενο σκοπό ή εάν έτυχαν επεξεργασίας κατά μη σύμφωνο με τον νόμο τρόπο, ή εάν έχετε ανακαλέσει τη συναίνεσή σας ή έχετε υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασίας

-       Να απαιτήσετε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις κατά άρ. 18 ΓΚΠΔ, τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων εφόσον, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή εάν υφίστανται αμφισβητήσεις αναφορικά με την υποχρέωση διαγραφής

-       Να λάβετε, στα πλαίσια της κατά άρ. 20 ΓΚΠΔ διαβίβασης δεδομένων, τα στοιχεία τα οποία έχετε θέσει στη διάθεσή μας, σε ένα δομημένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο, μηχανικώς αναγνώσιμο μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε κάποιον τρίτο

-       Να αντιταχθείτε, εκ λόγων οι οποίοι αφορούν το πρόσωπό σας, στην επεξεργασία των δεδομένων βάσει ενός δικαιολογημένου συμφέροντος (άρ. 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ)

-       Να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας με μελλοντική ισχύ (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ). Αυτό ισχύει αυτονόητα επίσης και για την ανάκληση συναινέσεων, τις οποίες έχετε δώσει σε εμάς ήδη πριν την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ

-       Να υποβάλετε κατά άρ. 77 ΓΚΠΔ καταγγελία στις αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τη διαβίβαση των δεδομένων

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνον αμιγώς πληροφοριακά, ήτοι, εάν δεν καταχωριστείτε ως χρήστης ή δεν μας δώσετε με άλλον τρόπο στοιχεία που σας αφορούν, τότε θα προβούμε σε συλλογή μόνον των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διαβιβάζει στον διακομιστή μας το πρόγραμμα περιήγησης (browser) το οποίο χρησιμοποιείτε. Τα εν λόγω δεδομένα απαιτούνται για τεχνικούς λόγους, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η εμφάνιση των σελίδων του ιστότοπού μας. Επιπροσθέτως απαιτούνται τα σχετικά δεδομένα για τεχνικούς λόγους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και ασφάλεια του ιστότοπού μας. (νομική βάση αποτελεί το άρ. 6 παρ.1 εδ.1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ).

-       Διεύθυνση IP

-       Ημερομηνία και ώρα αιτήματος

-       Χώρα προέλευσης του αιτήματος

-       Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)

-       Κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης http

-       Ιστότοπος προέλευσης αιτήματος

-       Πρόγραμμα περιήγησης (browser)

-       Λειτουργικό σύστημα και περιβάλλον εργασίας χρήστη

-       Γλώσσα και έκδοση λογισμικού του προγράμματος περιήγησης

-       Εκάστοτε διαβιβασθείς όγκος δεδομένων

-       Διαφορά χρονικής ζώνης σε σχέση με την ώρα Greenwich Mean Time (GMT)

Ορισμένες από τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας καθίστανται διαθέσιμες μόνον εφόσον είμαστε σε θέση να έλθουμε σε επαφή με εσάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, η δυνατότητα απαίτησης των εν λόγω υπηρεσιών εξαρτάται από την εκ μέρους σας κοινοποίηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων (στοιχείων επικοινωνίας). Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να θέσουμε στη διάθεσή σας την εκάστοτε υπηρεσία. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία που κοινοποιείτε (η διεύθυνση email σας καθώς και τα λοιπά με τη συναίνεσή σας γνωστοποιηθέντα στοιχεία, όπως το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου σας) αποθηκεύονται από εμάς για την επεξεργασία του αιτήματός σας και, ανάλογα με την περίπτωση, για να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις σας. Εάν δεν απαιτείται πλέον η αποθήκευση των δεδομένων σας, θα τα διαγράψουμε. Σε περίπτωση που υφίσταται υποχρέωση τήρησης αρχείων εκ του νόμου, περιορίζουμε την επεξεργασία δεδομένων. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ.

Σκοπός επεξεργασίας, νομική βάση και διάρκεια αποθήκευσης

Αν χρειάζεται να έχουμε τη συναίνεσή σας για διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η νομική βάση για αυτό βρίσκεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. α' ΓΚΠΔ. Αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτείται για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων προς εσάς ή για τη λήψη μέτρων που αφορούν το προσυμβατικό στάδιο και λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματός σας, η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται από εμάς η επεξεργασία των δεδομένων βρίσκεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. β' ΓΚΠΔ. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την εκπλήρωση νόμιμου καθήκοντος, στο οποίο είμαστε υπόχρεοι, τότε η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων διέπεται από τα οριζόμενα στο άρ. 6 παρ. 1 σε. 1 στοιχ. γ' ΓΚΠΔ. Αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για τη διασφάλιση ενός νομίμου συμφέροντος της επιχείρησής μας ή ενός τρίτου και ταυτοχρόνως η προστασία των προσωπικών δεδομένων που απαιτείται ενόψει των συμφερόντων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του εν λόγω προσώπου δεν υπερισχύει έναντι της προστασίας του νόμιμου συμφέροντός, τότε η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων βρίσκεται στο άρ. 6 παρ. 1 στοιχ. στ' ΓΚΠΔ.

Εκτός αν άλλως ορίζεται, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό άρ. 17 και 18 ΓΚΠΔ ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους. Κατά κανόνα επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατά το μέτρο που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και κατά νόμο υποχρεώσεων. Τα δεδομένα, για τον προβλεπόμενο σκοπό των οποίων δεν απαιτείται πλέον η τήρησή τους, διαγράφονται κατά τακτά διαστήματα, εκτός εάν απαιτείται μια χρονικώς προκαθορισμένη επανεπεξεργασία αυτών, η ανάγκη για την οποία ενδέχεται να προκύπτει εξ άλλων σκοπών επιτρεπόμενων εκ του νόμου. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τεκμηρίωσης καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης αρχείων εκ του νόμου της Ελληνικής επικράτειάς των διατάξεων του Ν. 4308/2014 και του φορολογικού κώδικα. 

Για την αποφυγή μη πληρωμών πραγματοποιούμε μεμονωμένα κατά περίπτωση πριν τη σύναψη σύμβασης και στα πλαίσια σχετικών μεταβολών της σύμβασης, έναν έλεγχο πιστωτικού κινδύνου, όταν παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες κοστολογούνται αργότερα. Με την πραγματοποίηση των ελέγχων πιστωτικού κινδύνου προστατευόμαστε έναντι αδυναμιών πληρωμής. Μέσω του scoring (profiling) αξιολογούμε, σε ποιον βαθμό πρόκειται να αντεπεξέλθουν οι πελάτες στις συμβατικές τους υποχρεώσεις πληρωμής, ενώ οι υπολογιζόμενες τιμές score μας υποβοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Το scoring υπολογίζεται βάσει μιας αναγνωρισμένης μαθηματικής-στατιστικής διαδικασίας υπολογισμού. Αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων πιστωτικού κινδύνου για 365 ημέρες.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και αντιστοιχίζονται σε εσάς από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Μέσω αυτών ρέουν πληροφορίες προς όποιον δημιούργησε το cookie. Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται κατά το τέλος της συνεδρίας χρήσης του προγράμματος περιήγησης (πρόκειται για τα αποκαλούμενα cookies συνεδρίας (session cookies). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε ξανά το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενή σας επίσκεψη (διαρκή cookies). Υπό αυτή τη σύνδεση μπορείτε να δείτε τα cookies που έχουμε ορίσει καθώς και την εκάστοτε διάρκεια αποθήκευσης αυτών. Στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε την αποδοχή των cookies, ή να περιορίσετε αυτή την άρνηση αποδοχής ώστε να ισχύει, για παράδειγμα, μόνο για τα cookies άλλων μερών, τα αποκαλούμενα cookies τρίτων μερών. Ωστόσο οι ρυθμίσεις που ορίζετε για το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να έχουν τελικά ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης του συνόλου των λειτουργιών που παρέχουμε online.

Αποδέκτες των δεδομένων σας

Γενικά δεν προβαίνουμε σε πώληση ή δανεισμό των δεδομένων των χρηστών. Διαβίβαση προς τρίτα μέρη, στα πλαίσια του περιγραφέντος στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων πλαισίου, πραγματοποιείται μόνον εάν αυτό απαιτείται για την περαιτέρω εκάστοτε εξέλιξη της παρεχόμενης υπηρεσίας. Για την παροχή των υπηρεσιών μας εργαζόμαστε στενά με ορισμένα συνεργαζόμενα μέρη. Τα μέρη αυτά σας παρέχουν υπηρεσίες με δική τους ευθύνη και ενόψει της σύμβασής σας με εμάς. Μπορείτε να αποδεχτείτε τις εν λόγω υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τη συμμετοχή του συνεργαζόμενου μέρους στο συνολικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή η συμμετοχή αυτή μπορεί να λαμβάνει χώρα ενόψει μιας νόμιμης σχετικής άδειας. Περαιτέρω συνεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων, στους τομείς του μάρκετινγκ, πωλήσεων, IT, logistics, ανθρώπινου δυναμικού, με εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων στα πλαίσια του άρ. 28 ΓΚΠΔ. Προβαίνουμε στην επιλογή αυτών εξαιρετικά προσεκτικά. Σε περίπτωση συνεργασίας με εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων παραμένουμε και εμείς επιπροσθέτως υπεύθυνοι αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας. Σε άλλες περιπτώσεις διαβιβάζουμε δεδομένα σε κρατικές αρχές οι οποίες μας τα ζητούν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει εξαιρετικά και μόνον όταν υφίσταται σχετική προς τούτο υποχρέωση, για παράδειγμα όταν υφίσταται σχετική δικαστική εντολή.

Που θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των δεδομένων μου:

Κατά κύριο λόγο τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας στη Γερμανία και σε ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ/ΕΟΧ). Εφόσον, στα πλαίσια πολύ περιορισμένων εξαιρέσεων, η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται κατ' εξαίρεση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή στις επονομαζόμενες τρίτες χώρες), κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνον εφόσον έχετε συναινέσει ρητώς δια του παρόντος, εάν αυτό προβλέπεται εκ του νόμου ή εάν αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Εφόσον, στα πλαίσια των ως άνω εξαιρετικών περιπτώσεων επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτες χώρες, αυτό πραγματοποιείται υπό την εγγύηση ορισμένων προληπτικών μέτρων (ήτοι ενόψει υφιστάμενης απόφασης καταλληλότητας εκδοθείσης από την Επιτροπή της ΕΕ ή ενόψει υφιστάμενων κατάλληλων εγγυήσεων, κατά άρ. 44 και επ. ΓΚΠΔ).

Διαφήμιση /Παρακολούθηση (tracking)

Webanalytics:

Χρήση Piwik

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιείται το Piwik, ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για τη στατιστική αξιολόγηση της πρόσβασης των επισκεπτών. Το Piwik χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς αποθηκεύονται στον διακομιστή μας στη Γερμανία. Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται το Piwik με την επέκταση "AnonymizeIP". Με αυτόν τον τρόπο ανωνυμοποιείται η διεύθυνση IP αμέσως μετά την επεξεργασία και πριν την αποθήκευση. Επομένως μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσης αντιστοίχισης προς συγκεκριμένο άτομο. Δεν τηρούμε τα δεδομένα του Piwik από κοινού μαζί με τα λοιπά συλλεγόμενα από εμάς δεδομένα. Έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω της σχετικής ρύθμισης στο λογισμικό σας (πρόγραμμα περιήγησης). Ωστόσο σας συνιστούμε την προσοχή στο ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται κάποιες φορές να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το σύνολο της λειτουργικότητας του παρόντος ιστότοπου. Περαιτέρω μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του Piwik, αποθηκεύοντας στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie απενεργοποίησης του Piwik επισκεπτόμενοι αυτή τη σύνδεση. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων από τον τρίτο παροχέα μπορείτε να βρείτε υπό: http://piwik.org/privacy/policy. Η νομική βάση για τη χρήση του Piwik παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ.

Χρήση του Google Analytics

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie αναφορικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, τότε η διεύθυνση IP σας συντομεύεται προηγουμένως από την Google οπωσδήποτε εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός άλλου κράτους το οποίο αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης περί του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου. Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Ενεργώντας κατ' εντολή του έχοντος την εκμετάλλευση αυτού του ιστότοπου, η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τον ιστότοπο και τέλος για την παροχή στον έχοντα την εκμετάλλευση αυτού του ιστότοπου περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συνεδρία χρήσης του ιστότοπου τη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στα πλαίσια της χρήσης του Google Analytics, δεν τηρείται από κοινού μαζί με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies μέσω της σχετικής ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο σάς συνιστούμε την προσοχή στο ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται κάποιες φορές να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το σύνολο της λειτουργικότητας του παρόντος ιστότοπου. Περαιτέρω μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή από την Google των παραχθέντων από το cookie και των αφορώντων τη χρήση του ιστότοπου δεδομένων (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), κάνοντας λήψη και εγκατάσταση της διαθέσιμης προσθήκης (plugin) για το πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω της ακόλουθης σύνδεσης (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται το Google Analytics με την επέκταση "AnonymizeIP". Κατά αυτόν τον τρόπο οι διευθύνσεις IP τυγχάνουν επεξεργασίας σε συντομευμένη μορφή, οπότε μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης αντιστοίχισης προς συγκεκριμένο άτομο. Εάν στα συλλεχθέντα για εσάς δεδομένα αντιστοιχιστεί μια προσωποποιημένη αναφορά, θα αποκλειστεί αμέσως και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μπορούμε να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να τον βελτιώνουμε τακτικά. Μέσω των παραχθέντων στατιστικών μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να σχεδιάζουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ, η Google υπόκειται στο EU-US Privacy Shield (βλέπε σχετικά https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Πληροφορίες του τρίτου μέρους-παρόχου υπηρεσιών: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε υπό http://www.google.com/analytics/terms/de.html καθώς και υπό http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ.

Χρήση Google Adwords και Remarketing

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Adwords, ώστε με τη βοήθεια μέσων διαφημιστικής προβολής (των επονομαζομένων αγγελιών Google) σε εξωτερικούς ιστότοπους να προσελκύουμε την προσοχή προς τις ελκυστικές υπηρεσίες μας. Αυτά τα διαφημιστικά μέσα προβολής διατίθενται από την Google μέσω των επονομαζόμενων "ad server" (διακομιστές διαφημιστικών αγγελιών). Έτσι χρησιμοποιούμε ad server cookies, τα οποία καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση παραμέτρων απόδοσης (π.χ. εμφανίσεις διαφημίσεων, κλικ ή μετατροπές - ad impressions, clicks ή conversions). Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξακριβώνουμε πόσο επιτυχείς είναι οι μεμονωμένες δράσεις διαφημιστικής προβολής. Αν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας μέσω μιας αγγελίας του Google, το Google Adwords αποθηκεύει ένα cookie στην τερματική σας συσκευή. Σε αυτό το Cookie αποθηκεύονται οι τιμές της ανάλυσης (μοναδικό αναγνωριστικό cookie, αριθμός προβολών αγγελίας ανά τοποθέτηση (συχνότητα), τελευταία προβολή, στοιχεία κατάργησης συνδρομής "opt out" (ένδειξη ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να είναι σε επαφή). Τα cookies που έχει ορίσει το Google Adwords κατά κανόνα παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Ο σκοπός που εξυπηρετούν δεν είναι η προσωπική σας αναγνώριση. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να δίνουν στο Google Adwords τη δυνατότητα να αναγνωρίζει ξανά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν επισκεφτείτε κάποιες συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπο ενός πελάτη του Adword, τότε η Google και ο πελάτης μαθαίνουν ότι ανακατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα του πελάτη μέσω κλικ σε μια διαφήμιση. Η Google θέτει στη διάθεσή μας, ως πελατών του Adwords, μια στατιστική αξιολόγηση. Με τη βοήθεια αυτής της αξιολόγησης μπορούμε να καταμετρούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μέσων προβολής που χρησιμοποιούμε. Πέραν αυτού δεν λαμβάνουμε άλλα δεδομένα, και ιδίως δεν είμαστε σε θέση να σας αναγνωρίσουμε μέσω κάποιων πληροφοριακών στοιχείων. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχεία α' και στ' ΓΚΠΔ.

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται επίσης το Remarketing. Το Remarketing καθιστά δυνατή τη στοχευμένη, βάσει ενδιαφερόντων διαφημιστική προβολή στο σύνολο του δικτύου Google Display επί τη βάσει των προηγουμένως επισκεφθέντων ιστότοπων. Για τη συλλογή δεδομένων Remarketing χρησιμοποιούνται cookies. Εμείς και τρίτοι παροχείς υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους-παρόχου (για παράδειγμα Google Analytics cookies) σε συνδυασμό με cookies τρίτων μερών-παροχέων (για παράδειγμα DoubleClick cookies), για να ευθυγραμμίσουμε, βελτιστοποιήσουμε και εμφανίσουμε διαφημίσεις βάσει των προηγούμενων επισκέψεων ενός χρήστη στον ιστότοπό μας. Με τα αποθηκευμένα cookies συλλέγεται και αξιολογείται από την Google η συμπεριφορά σας ως χρήστη κατά τις επισκέψεις σας σε ορισμένους ιστότοπους. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν επομένως να προβάλλονται διαφημίσεις της Konica Minolta είτε μέσω της Google είτε τρίτων παρόχων και σε άλλους ιστότοπους. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή την περίπτωση δεν τηρούνται μαζί με τα προσωπικά σας δεδομένα που ενδεχομένως είναι αποθηκευμένα από την Google, σύμφωνα με όσα δηλώνει η Google. Ιδιαιτέρως, σύμφωνα με την Google εφαρμόζεται μια διαδικασία ψευδωνυμίας. Εάν δεν επιθυμείτε να προβάλλονται διαφημίσεις προσανατολισμένες στα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή να ενημερώσετε σχετικά την Google μέσω της ακόλουθης σύνδεσης (με μελλοντική σχύ) www.google.com/settings/ads/onweb/

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην Google μπορείτε να βρείτε εδώ: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ και https://services.google.com/sitestats/de.html.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχεία α' και στ' ΓΚΠΔ.

Adobe Analytics (Omniture)

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται η υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων ιστού Adobe Analytics (Omniture), για να μπορούμε να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να τον βελτιώνουμε τακτικά. Μέσω των παραχθέντων στατιστικών μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να τις σχεδιάζουμε με πιο ενδιαφέροντα τρόπο για εσάς ως χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ, η Adobe υπόκειται στο EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Για την αξιολόγηση αυτή αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας. Τα σχετικά συλλεχθέντα στοιχεία αποθηκεύονται σε διακομιστές οι οποίοι βρίσκονται και στις ΗΠΑ. Αν εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies, σάς συνιστούμε την προσοχή στο ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται κάποιες φορές να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το σύνολο της λειτουργικότητας του παρόντος ιστότοπου. Η παρεμπόδιση της αποθήκευσης cookies είναι δυνατή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας ή πατώντας το κουμπί "Αποσύνδεση" υπό http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Analytics (Omniture) με τις ρυθμίσεις "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" και "Obfuscate IP-Removed", μέσω των οποίων η διεύθυνσή σας συντομεύεται κατά την τελευταία οκτάδα και αντικαθίσταται από μια γενική διεύθυνση IP, η οποία επομένως δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχιστεί σε οτιδήποτε. Επομένως έτσι αποκλείεται κάθε δυνατότητα αντιστοίχισης σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Πληροφορίες του τρίτου μέρους-παρόχου υπηρεσιών: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων από τον τρίτο παροχέα μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Η νομική βάση για τη χρήση του Adobe Analytics (Omniture) παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ.

Ενημερωτικό δελτίο

Η Konica Minolta παρέχει στους πελάτες της και σε όσους ενδιαφέρονται ένα ενημερωτικό δελτίο. Το μοναδικό υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι η διεύθυνση email σας. Η συμπλήρωση περαιτέρω ειδικά σημασμένων στοιχείων είναι προαιρετική και χρησιμοποιείται για να καταστεί δυνατή η προσωπική σας προσφώνηση. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας με την ονομασία "double opt in". Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας σάς στέλνουμε ένα email στη διεύθυνση email που μας δώσατε και σάς ζητούμε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε τη λήψη πληροφόρησης από εμάς. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας μέσω ενός κλικ στις συνδέσεις που θα βρείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η σύνδεση που σας εστάλη θα απενεργοποιηθεί και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Εάν συναινέσετε στη λήψη ενημέρωσης από εμάς, θα αποκτήσετε πρόσβαση στα εξής:

•           Νέα και ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των προϊόντων της Konica Minolta 

•           Αποκλειστικές προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και online σεμινάρια

•           Αποστολή ιστορικών αναφοράς και ιστοριών επιτυχίας (success stories)

•           Τάσεις της αγοράς υπό τη μορφή μελετών, ερευνών αγοράς και whitepaper

•           Δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες σχετικά με την ικανοποίηση πελατών

Στα πλαίσια της εγγραφής σας αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP σας καθώς και χρονικά σημεία εγγραφής και επιβεβαίωσης. Εφόσον μάς παράσχετε τη συναίνεσή σας προς τούτο, θα αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη στους ιστότοπούς μας καθώς και εντός των απεσταλμένων από εμάς ενημερωτικών δελτίων και θα την αντιστοιχίσουμε στη διεύθυνση email/το προφίλ χρήστη σας στη βάση δεδομένων μας. Επίσης αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο λειτουργικό σας σύστημα καθώς και πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, με τη βοήθεια της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Μέσω του ενημερωτικού δελτίου που σας στέλνουμε, μεταξύ άλλων λαμβάνουμε επιβεβαιώσεις λήψης και ανάγνωσης καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις επί των οποίων έχετε κάνει κλικ στο ενημερωτικό μας δελτίο. Επίσης αποθηκεύουμε το ποιες περιοχές του ιστότοπου και των εφαρμογών μας έχετε επισκεφτεί. Μέσω της δημιουργίας ενός προσωπικού προφίλ χρήστη επιθυμούμε να ευθυγραμμίσουμε τον διαφημιστικό μας λόγο προς τα ενδιαφέροντά σας και επίσης να βελτιστοποιήσουμε για εσάς τις προσφερόμενες στον ιστότοπό μας υπηρεσίες.

Το ενημερωτικό μας δελτίο περιέχει πληροφορίες και νέα σχετικά με την Konica Minolta Business Solutions Ελλάς Α.Ε. καθώς και άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG και Konica Minolta Sensing Europe B.V.).

Για να έχετε μια ιδέα για το τι περιέχει το ενημερωτικό μας δελτίο, μπορείτε να βρείτε εδώ ένα δείγμα του ενημερωτικού μας δελτίου .

Η συναίνεσή σας αναφορικά με την αποστολή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα email στη διεύθυνση online(at)konicaminolta.de ή να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στην περιοχή "Στοιχεία ιστοτόπου".

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο α' ΓΚΠΔ.

Χρήση του Marketo

Για τη διαχείριση των εγγραφών στ ενημερωτικό δελτίο καθώς και για την αποστολή πληροφοριών προς εσάς χρησιμοποιούμε το Marketo. Με τη βοήθεια του Marketo συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπού μας και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και να διεκπεραιώσουμε τις διαδικασίες email μάρκετινγκ και πωλήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια η επεξεργασία πραγματοποιείται εν μέρει αυτόματα, με σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων προσωπικών όψεων (profiling). Το Marketo συλλέγει τη διεύθυνση IP σας και χρησιμοποιεί cookies (αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας - βλ. άνω) για τη μετέπειτα παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, για να θέτουμε στη διάθεση του χρήστη ειδικά προσαρμοσμένη πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Marketo (τόπος εγκατάστασης εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ)και αποθηκεύονται εκεί). Κατ΄εντολή μας το Marketo χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εγγεγραμμένους χρήστες και για τη σύνταξη αναφορών για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies μέσω της σχετικής ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο οι ρυθμίσεις που ορίζετε για το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να έχουν τελικά ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης του συνόλου των λειτουργιών που παρέχουμε online. Για τις μη προβλεπόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ, η Marketo υπόκειται στο EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Περαιτέρω έχουμε συνάψει μια σύμβαση αναφορικά με τον ΓΚΠΔ.

Πληροφορίες του τρίτου μέρους-παρόχου υπηρεσιών: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; Τις οδηγίες που αφορούν την προστασία δεδομένων του Marketo μπορείτε να βρείτε υπό την εξής διεύθυνση URL: legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/

Η νομική βάση για τη χρήση του Marketo παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ.

 

 

Χρήση του Markomi

Χρησιμοποιούμε το Markomi για εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία και για να σας στείλουμε πληροφορίες. Η Markomi μας βοηθά να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας για να τα βελτιστοποιήσουμε ανάλογα και να διεξάγουμε μάρκετινγκ μέσω πολλών καναλιών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επεξεργασία γίνεται μερικώς αυτοματοποιημένη με στόχο τη χαρτογράφηση συγκεκριμένων διαδικασιών επικοινωνίας. Η Markomi χρησιμοποιεί cookies (αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας - δείτε παραπάνω) για να παρακολουθεί και να αναλύει τη χρήση του ιστότοπου προκειμένου να παρέχει πληροφορίες προσαρμοσμένες στα συμφέροντα του χρήστη. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies αποστέλλονται σε ένα διακομιστή που έχει τοποθετηθεί στην ΕΕ / ΕΟΧ και αποθηκεύεται εκεί. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω των προτιμήσεών σας στις ρυθμίσεις λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις που εκτελείτε ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας.

Η νομική βάση για τη χρήση του Markomi είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, φράση 1, στοιχείο στ) του GDPR.

Youtube

Στους ιστότοπούς μας μπορείτε να βρείτε βίντεο από το YouTube. Αυτά είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση www.Youtube.com, ωστόσο μπορούν να αναπαραγάγονται απευθείας από τον ιστότοπό μας. Κατά την ενσωμάτωση των βίντεο στον ιστότοπό μας ενεργοποιήσαμε την εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται στο YouTube, όταν δεν αναπαραγάγετε βίντεο. Ωστόσο όταν αναπαραγάγετε βίντεο, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στο YouTube. Καταρχήν το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί την αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας. Πέραν αυτού, ενδέχεται να διαβιβάζονται στο YouTube και άλλα δεδομένα, περί των οποίων δεν διαθέτουμε κανενός είδους γνώση. Επίσης δεν έχουμε καμία επιρροή όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων. Όταν είστε συνδεδεμένοι στο YouTube, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα αντιστοιχίζονται απευθείας με τον λογαριασμό σας. Εφόσον δεν επιθυμείτε μια τέτοιου είδους αντιστοίχιση, θα πρέπει πριν την αναπαραγωγή βίντεο στον ιστότοπό μας να αποσυνδέεστε από το YouTube. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και τον σχεδιασμό του ιστότοπού του βάσει των αναγκών των χρηστών. Μια τέτοια αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για τη διαφημιστική προβολή βάσει των αναγκών των χρηστών. Εναντίον της δημιουργίας προφίλ χρηστών από το YouTube έχετε στη διάθεσή σας ένα δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο πρέπει να ασκήσετε απευθείας στο YouTube.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών μπορείτε να βρείτε στη δήλωση του YouTube περί προστασίας δεδομένων. Εκεί μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ορισμού ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και στις ΗΠΑ και υπόκειται στο EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Η νομική βάση για την ενσωμάτωση βίντεο του YouTube παρέχεται στο άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ.

 

Οδηγίες για την προστασία δεδομένων των υποψηφίων:

Η Konica Minolta έχει θέσει την εξής πολιτική γενικά ως μέτρο για τις δικές της δραστηριότητες:

Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου Konica Minolta

Ως παγκόσμια αναπτυσσόμενη εταιρεία, απασχολούμενοι σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, Εμείς, ο Όμιλος Konica Minolta αναγνωρίζουμε, ότι η εμπιστοσύνη των πελατών μας, των επιχειρηματικών εταίρων μας, των στελεχών και εργαζομένων μας είναι το πλέον πολύτιμο κεφάλαιό μας. Στην Konica Minolta επίσης αναγνωρίζουμε, ότι δεν παρέχουμε μόνο τα βέλτιστα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά ανταποκρινόμαστε και στα υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης και κοινωνικής ευθύνης.

Ο Όμιλος Konica Minolta είναι αφοσιωμένος στον σεβασμό του απορρήτου και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των επιχειρηματικών μας εταίρων, των στελεχών και εργαζομένων μας.

 Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής

Η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε εμάς, την Konica Minolta και σε όλες τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις («Εταιρείες του Ομίλου») και τα στελέχη και τους εργαζομένους μας. «Συνδεδεμένη» επιχείρηση σε αυτή την περίπτωση νοείται κάθε επιχείρηση, στην οποία η Konica Minolta θα δύναται, να επιβάλλει την υιοθέτηση της Πολιτικής αυτής άμεσα ή έμμεσα, επί την βάση πλειοψηφίας, πλειοψηφικής εκπροσώπησης στην διοίκηση ή εκ συμβάσεως. Η Konica Minolta και ο Όμιλος Εταιρειών («Όμιλος Konica Minolta») θεσπίζουν και επιβάλλουν εσωτερικούς κανόνες όπως κανονισμούς λειτουργίας και διαδικασίες σύμφωνα με την Πολιτική αυτή.

Η Πολιτική αυτή εκκινεί τις βασικές αρχές προστασίας των δεδομένων και προτύπων ασφάλειας δεδομένων του Ομίλου Konica Minolta και διασφαλίζει την συμμόρφωση στην κείμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία δεδομένων, ως ισχύει παγκοσμίως. Ως εκ τούτου περιλαμβάνει τις διεθνώς αποδεκτές αρχές προστασίας δεδομένων, σκοπεύοντας στην συμπλήρωση και όχι την υποκατάσταση της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου («Εθνική Νομοθεσία»). Τούτο σημαίνει, ότι το περιεχόμενο της Πολιτικής αυτής πρέπει, να τηρείται σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας ή εάν η Εθνική Νομοθεσίας προβλέπει χαμηλότερες απαιτήσεις από την Πολιτική αυτή. Αφετέρου, η Εθνική Νομοθεσία θα προηγείται πάντοτε σε περίπτωση σύγκρουσης της με την παρούσα Πολιτική ή ένα η Εθνική Νομοθεσία προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις από την παρούσα Πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική εκτείνεται σε κάθε είδους επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε χώρες, που τα δεδομένα νομικών προσώπων προστατεύονται στην ίδια έκταση με τα προσωπικά δεδομένα, η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται ισότιμα στα δεδομένα νομικών προσώπων. Ανώνυμα δεδομένα, όπως π.χ. για στατιστικές εκτιμήσεις ή μελέτες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής.

Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Konica Minolta

Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο νόμιμο, δίκαιο και διαφανή με γνώμονα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

 

Περιορισμός σε συγκεκριμένο σκοπό

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.

Ακρίβεια δεδομένων/Αλήθεια δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο ενημερωμένα. Ο Όμιλος Konica Minolta θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την διαγραφή ή αποκατάσταση ανακριβειών χωρίς καθυστέρηση.

Οικονομία δεδομένων / ελαχιστοποίηση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται με κριτήριο την επάρκεια, την σχετικότητα και θα περιορίζονται στα απαραίτητα. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται για περισσότερο χρόνο από αυτόν, που είναι απαραίτητος.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ο Όμιλος Konica Minolta σέβεται τα δικαιώματα όλων των υποκειμένων δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δικαιώματα τους, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας ή διαγραφής και του δικαιώματος της ακρίβειας. Ο Όμιλος Konica Minolta θα παράσχει σαφείς και ξεκάθαρες πληροφορίες αναφορικά με το πώς και το γιατί τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Διαγραφή

Τα χρονικά όρια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων θα καθορίζονται. Ο Όμιλος Konica Minolta διαγράφει προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέχθηκαν ή σε περίπτωση, που δοθείσα συγκατάθεση αποσύρεται και δεν εφαρμόζεται άλλος νόμιμος σκοπός για την επεξεργασία τους.

Ασφάλεια επεξεργασίας/ Ασφάλεια δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατάλληλα για την αποφυγή του εκάστοτε κινδύνου, θα λαμβάνονται κατά της μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας ή μεταβολής και κατά της απώλειας ή καταστροφής ή της μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν με άλλο τρόπο επεξεργασίας. Ο Όμιλος Konica Minolta θα διασφαλίσει συνεχή ακεραιότητα, διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα και αυθεντικότητα. Ο Όμιλος Konica Minolta θα διασφαλίσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων μας και των υπηρεσιών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση συμβάντος, ο Όμιλος Konica Minolta θα έχει τη δυνατότητα, να αποκαταστήσει έγκαιρα τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στα δεδομένα.

Προστασία δεδομένων με σχεδιασμό και με προεπιλογή

Ο Όμιλος Konica Minolta θα εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλίσει ότι, από προεπιλογή, μόνο προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η αρχή της Προστασίας Δεδομένων με σχεδιασμό και με προεπιλογή θα ακολουθείται κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ευθύνη

Πρέπει να υπάρχει ευθύνη σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Όμιλος Konica Minolta είναι υπεύθυνος και ικανός να αποδείξει τη συμμόρφωσή του.

Οργάνωση προστασίας δεδομένων του Ομίλου Konica Minolta

Κάθε εταιρεία του Ομίλου Konica Minolta θα διορίζει ειδικευμένο άτομο, που θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και την τήρηση των ανωτέρω αναφερόμενων αρχών.